Program


Program pracy naszego przedszkola jest bardzo precyzyjnie przemyślany i dostosowany do poszczególnych etapów rozwoju psychofizycznego dziecka, jego umiejętności i możliwości. Mamy również nadzieję, że wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom rodziców i dzieci. Oprócz programu realizowanego w codziennej pracy z nauczycielkami oraz ich asystentkami proponujemy dzieciom różnorodne zajęcia dające możliwość ich wszechstronnego rozwoju. Nasze zajęcia pozwalają również na bezstresowe rozpoczęcie edukacji w szkole a także zminimalizowanie problemu adaptacji przedszkolnej poprzez kontakt z rówieśnikami, zabawy integrujące grupę, atmosferę wspaniałej zabawy i wzajemnej akceptacji.

Europejska Akademia Dziecka zatrudnia wykwalifikowanych pedagogów pracujących od lat z dziećmi. Prowadząc zajęcia w różnych grupach wiekowych potrafią oni dostosować się do indywidualnych możliwości dziecka, motywują do pracy dzieci nieśmiałe, z problemami, a także rozwijają zainteresowania dzieci zdolnych. Zadaniem przedszkola jest wspieranie dzieci w odkrywaniu własnych możliwości, potrzeb i potencjału.

Naszym głównym celem jest to, aby dzieci lubiły same siebie, znały swoje mocne i słabe strony, co sprawi, że będą chętnie świadomie i samodzielnie się rozwijać. Drugim naszym celem jest uczenie dzieci reguł społecznych w grupie, w której każdy szanuje siebie i innych.

Chcemy, aby dzieci:
pead

miały świadomość tego, co się z nimi dzieje,

miały świadomość własnych praw,

miały poczucie własnej wartości,

potrafiły sobie radzić w sytuacjach trudnych,

potrafiły zauważać i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne,

miały aktywne i twórcze podejścia do problemu, szukały różnych rozwiązań,

były otwarte na instrukcje lub pomoc,

były samodzielne w radzeniu sobie z problemami,

umiały pracować zespołowo i dzielić się zadaniami,

były odpowiedzialne za to, co robią i potrafiły ponosić konsekwencje swoich decyzji,

rozumiały jasność zasad, potrafiły je ustalać i przestrzegać.

Program zajęć jest dostosowany do możliwości dzieci w poszczególnych fazach rozwojowych, ich potencjału psychicznego, fizycznego ich sprawności manualnej oraz pogłębiania wiedzy ogólnej.

Content | Menu | Access panel