Statut


STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „
„EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niepubliczne Przedszkole „Europejska Akademia Dziecka”, zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką przedszkolną o charakterze niepublicznym.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Świdnicy, przy ul. Wojska Polskiego 4, 58-100 Świdnica.
3. Osobami prowadzącymi Przedszkole są Daria Michalska, Przemysław Michalski, Agnieszka Perska, działający w ramach spółki cywilnej Europejska Akademia Dziecka s. c. Daria Michalska Przemysław Michalski Agnieszka Perska z siedzibą
w Świdnicy, Pl. Wojska Polskiego 4.
4. Przedszkole działa na podstawie:
(a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – art. 7 ust. 1,
(b) niniejszego Statutu, nadanego przez Dyrektora Przedszkola Zarządzeniem Nr 1
z dnia 1 września 2009 r.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
6. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:
Niepubliczne Przedszkole
„Europejska Akademia Dziecka”
pl. Wojska Polskiego 4
58-100 Świdnica

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia7 września 1991 r. (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zm.) oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie. Celem Przedszkola jest w szczególności:
(a) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,
(b) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
(c) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, motywowanie, ułatwianie poszerzania ich wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu,
(d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
(e) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
(f) współdziałanie z rodziną dziecka, pomagając jej w wychowaniu dzieci
i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
(g) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji
dla odmienności kulturowej i narodowościowej poprzez wycieczki krajoznawcze oraz wycieczki do różnych organizacji i instytucji państwowych i społecznych,
(h) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami z wyżej wymienionych dziedzin, a także konsultacji medycznej, logopedy oraz stomatologa,
(i) przygotowywanie dzieci do podjęcia edukacji szkolnej.

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ
OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA

§ 3

1. W Przedszkolu każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
2. W grupie dzieci 2,5 – 3 letnich zatrudniona jest asystentka nauczyciela (pomoc wychowawcza), która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).

§ 4

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli.
2. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
3. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów są oni odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.
4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel, w miarę możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w Przedszkolu.

§ 5

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę zapewniającą
pełne bezpieczeństwo dziecku.

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 6

Organami Przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola.
2. Właściciele Przedszkola.

ZADANIA I KOMPETENCJE ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 7

1. Do zadań i kompetencji Dyrektora Przedszkola należy:

(a) kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz.
(b) dysponowanie i zarządzanie środkami finansowymi Przedszkola,
(c) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
(d) realizowanie założeń i koncepcji funkcjonowania Przedszkola,
(e) powiadamianie dyrektorów szkół w obwodzie zameldowania dziecka
o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w Przedszkolu.
2. Dyrektor Przedszkola realizuje swoje zadania przy pomocy Dyrektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych i Marketingu oraz Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych.
3. Do zadań Dyrektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych i Marketingu należy:
(a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
(b) planowanie organizacji pracy dydaktycznej Przedszkola,
(c) koordynowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do Przedszkola,
(d) prowadzenie hospitacji,
(e) prowadzenie ewidencji dzieci pięcioletnich odbywających w Przedszkolu roczne przygotowanie przed rozpoczęciem edukacji szkolnej,
(f) kontrola wykonywania obowiązków przez nauczycieli Przedszkola,
(g) przygotowywanie i realizacja strategii działalności Przedszkola oraz jego promocji.
4. Do zadań Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych należy:
(a) sporządzanie projektów umów, regulaminów i innych aktów prawnych,
(b) sporządzanie informacji prawnych,
(c) sporządzanie informacji o zmianach przepisów prawa oświatowego i prawa pracy,
(d) przygotowywanie projektów pism do organów administracji publicznej,
(e) reprezentowanie Przedszkola przed organami administracji publicznej i sądami,
(f) windykacja należności,
(g) koordynowanie działań dotyczących spraw pracowniczych,
(h) zapewnienie sprawności infrastruktury Przedszkola, urządzeń technicznych
i sprzętu biurowego,
(i) przedstawiania projektów, wniosków i uwag, mających na celu usprawnienie działalności Przedszkola,
(j) dbanie o stan pomieszczeń, wyposażenia i majątku Przedszkola.
5. Do zadań i kompetencji właścicieli Przedszkola należy:
(a) wybór i powierzanie obowiązków Dyrektora Przedszkola oraz Dyrektora ds. Dydaktyczno -Wychowawczych i Marketingu,
(b) współpraca z organami Przedszkola,
(c) zapewnienie należytych standardów opieki nad dziećmi i pracy w Przedszkolu,
(d) dbanie o właściwy poziom wyposażenia Placówki w pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt i urządzenia niezbędne do właściwej realizacji pracy programowej i działalności statutowej Przedszkola,
(e) zapewnienie obsługi technicznej, administracyjno -organizacyjnej oraz finansowej Przedszkola,
(f) nadzór nad realizacją zadań statutowych Przedszkola.

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 8

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz ewentualnej przerwy w okresie wakacji szkolnych w okresie ustalonym przez Dyrektora Przedszkola i ogłoszonym na tablicy ogłoszeń Przedszkola
z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.
2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, od godz. 6.00 do godz. 18.00.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 6 lat.
4. W Przedszkolu dzieci w wieku 5 lub 6-lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne.
5. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w oparciu o kryteria przyjęć opracowane przez Dyrektora Przedszkola.
6. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
7. Przedszkole przewidziane jest dla dzieci, zgrupowanych w 4-ch oddziałach.
8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
9. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w Przedszkolu.
10. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, zajęć sportowych, itp., powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
(a) z dziećmi 2,5 – 4 – letnimi około 15 minut,
(b) z dziećmi 5 – 6 – letnimi około 30 minut.
12. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
13. W okresie ferii szkolnych, przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów.
14. W miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych, jeżeli nie stwarzają one zagrożenia dla innych dzieci.
15. Przewiduje się następujące posiłki: śniadanie, drugie Śniadanie, obiad i podwieczorek.
16. Usługi świadczone przez Przedszkole są odpłatne.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 9

  1. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są z :

(a) z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola (czesne),

(b) wpisowego wpłacanego po zakwalifikowaniu dziecka do Przedszkola na dany rok szkolny, które nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez rodziców z przyczyn leżących po stronie rodziców,

(c) z dotacji z budżetu gminy Świdnica,

2. Finansami Przedszkola kieruje organ prowadzący, który jest  jej właścicielem.

3. Z uzyskanych w ten sposób środków opłaca wynagrodzenie dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych, wynajem pomieszczeń, media, zakup wszelkich materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia działalności przedszkola, zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia, środków czystości, pieczęci, opinię organów służących bezpieczeństwu dzieci w przedszkolu. Finansuje pozostałą działalność dydaktyczną, w tym organizację wycieczek, konkursów, zakup podręczników, nagród i stypendiów dla dzieci. Finansuje koszty realizacji projektów oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, nauki języków obcych. Finansuje różne formy zajęć służące integracji środowiska, wyżywienie dzieci i pomoc materialną. Finansuje działalność  usługową, związaną z naborem i rekrutacją, prezentacją oferty edukacyjnej oraz promocją przedszkola na terenie powiatu świdnickiego i okolic poprzez ulotki, foldery, bannery, gadżety oraz w mediach (prasa, radio, telewizja, internet).  Finansuje pozostałe wydatki bieżące szkoły, w tym zakup towarów i usług, dzierżawę, wynajem  i remonty bieżące.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 10

1. Nauczyciele Przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne i wymagane prawem kwalifikacje.
2. Nauczyciel Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Do obowiązków zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli należy
w szczególności:
(a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie
z ustalonym programem,
(b) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
(c) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
w ramach indywidualnych konsultacji,
(d) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka,
(e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
(f) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
(g) spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami), odbywającymi się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.
3. Nauczyciel jest uprawniony do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora Przedszkola i Dyrektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych i Marketingu.
4. Szczegółowe prawa i obowiązki wszystkich pracowników Przedszkola określone są
w umowie o pracę i przydzielonych zakresach czynności oraz w Kodeksie pracy
i Karcie Nauczyciela.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 11

1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do:
(a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
(b) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
(c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
(d) zabawy i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje,
(e) do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za zgodą rodziców.
2. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
3. W Przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw ( prócz wapna ), chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora Przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.
4. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.
5. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
6. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel Przedszkola takich objawów jak: utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, biegunka, to na wniosek dyrektora, wychowawcy grupy rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Przedszkola. Brak takiego zaświadczenia powoduje nieprzyjęcie dziecka do Przedszkola do momentu ustania objawów.

ZASADY PRZYJĘĆ DO PRZEDSZKOLA

§ 12

1. Kwalifikacje dzieci do Przedszkola odbywają się każdego roku, w wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola terminie.
2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.
3. Podstawą zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do Przedszkola” i złożenie jej w podanym przez Dyrektora Przedszkola terminie wraz z wpłatą wpisowego i zawarciem umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego.
4. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc,
o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania w wyznaczonym przez Dyrektora Przedszkola terminie, przy zachowaniu następujących zasad:
(a) pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające, (rodzice składają podania
w terminie rekrutacji wstępnej, przed terminem rekrutacji głównej),
(b) dzieci pracowników (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, przed terminem rekrutacji głównej),
(c) rodzeństwo dzieci uczęszczających (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, przed terminem rekrutacji głównej),
(d) zachowaniu zasady równości płci w grupie,
(e) zachowaniu zasady, iż rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych, np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby, zezwala na uczęszczanie dziecka do Przedszkola,
(f) zachowaniu zasady, iż rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.
5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku gdy:
(a) rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc za Przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez Dyrektora Przedszkola terminie;
(b) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków Przedszkola lub wychowawców,
(c) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a rodzicami lub opiekunami prawnymi w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
(d) rodzice działają na szkodę placówki,
(e) nie został spełniony któryś z określonych w § 12 pkt. 3 warunków zapisania dziecka do Przedszkola.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Statut jest jawny i dostępny w sekretariacie Przedszkola oraz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola.
4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy Przedszkola nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
5. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.
6. Uchwała w sprawie nadania statutu podjęta została w dniu 1 września 2009 r.

7. Ostatnia zmiana 1 stycznia 2013 r.